Sistemi za grejanje u hladnjačama

sistemi za grejanje u hladnjacama

Jedno od područja u kojem je kompanija Sobel specijalizovana odnosi se na električne sisteme za grejanje u hladnjačama. Varijabilni nivo vlage u zemljištu i nedovoljan protok toplote kroz zemlju čine izuzetno važnim odabir sistema električnog grejanja takvog da pruža sveobuhvatnu zaštitu od hladnoće bez obzira na vrlo hladno okruženje.

Za postrojenja za duboko zamrzavanje može se koristiti sistem za zaštitu od smrzavanja sa električnim grejanjem, umesto skupe izrade poboljšanog betona. Ovaj sistem se pokazao efikasan i nakon dužeg perioda upotrebe.

Grejanje hladnjača kao prventiva i zaštita

Smanjivanjem uticaja hladnog okruženja na zemljište, smanjuje i neželjene interakcije tla i okoline. Sistemom grejanja koji štiti od smrzavanja tla u hladnjačama, postavljen po celoj površini objekta koja je u kontaktu sa tlom, može se izbeći gubitak toplote kroz zemlju. Sa odgovarajućom regulacijom temperature negativni uticaj prostorije za duboko zamrzavanje na tlo može se znatno smanjiti, posebno što se tiče vlažnosti. Količina energije potrebna za ovu svrhu je izuzetno mala.

sistemi za grejanje u hladnjacama

Zaštitta od zamrzavanja u hladnjači

Iako zvuči nelogično, u hladnjačama je neophodno izvesti grejanje i to u rashladnim komorama koje rade u minusnom režimu, odnosno služe za duboko zamrzavanje namirnica. Za tu svrhu, najbolje se pokazalo grejanje pomoću grejnih kablova i u poslednje vreme, to je postao standard pri projektovanju hlanjača koje rade u minusnom režimu.

Tri su osnovne primene grejanja u hladnjačama:

Zaštita od zamrzavanja tla ispod poda hladnjače

Nekada se pri projektovanju hladnjača vrlo često zanemarivala opasnost od zamrzavanja tla ispod poda minusnih komora a u cilju smanjenja investicionih troškova. Praksa je pokazala da se kod objekata kod kojih nije izvedena zaštita od zamrzavanja tla, nakon 5-7 godina eksploatacije, po pravilu pojavljuje deformacija poda u vidu veće ili manje grbe (slično kao kada se podigne parket usled delovanja vlage), koja se vremenom uvećava i na kraju zahteva ozbiljnu sanaciju.

Ovakve havarije prouzrokuju ogromne materijalne troškove koji više desetina pa i stotina puta premašuju ulaganje u kvalitetnu i pouzdanu zaštitu. Jedno od najkomfornijih i najkvalitetnijih rešenja postiže se primenom grejnih kablova koji se postavljaju na nearmiranu betonsku ploču ispod izolacionog sloja hladnjače. U podu se nalaze temperaturni senzori koji daju nalog da se grejači uključe samo ako temperatura tla padne na vrednost blisku nuli, na kojoj je moguće zamrzavanje. Sve se to kontroliše preciznim termostatima koji su upareni sa navedenim senzorima.

Grejni kabal za sistem grejanja u hladnjačama

Takođe, ukoliko u prostoru rashladnih komora postoje noseći armiranobetonski ili metalni stubovi, koji bi predstavljali putanju za odlivanje toplote iz tla i zamrzavanje tla u zoni oko tih stubova, izvodi se grejanje njihovih donjih delova do visine oko jedan metar od poda.

Pri projektovanju sistema grejanja grejnim kablovima za zaštitu tla ispod poda hladnjače od zamrzavanja, obično se predviđa jedan radni i jedan rezervni grejni kabl. Razlog za ovu dodatnu meru sigurnosti je to što bi u slučaju kvara ili oštećenja radnog grejnog kabla, njegova popravka bila nemoguća a zamena bi iziskivala veoma velike troškove. U slučaju kada imamo rezervni grejni kabl, koji je položen paralelno sa radnim, potrebno je samo izvršiti prevezivanje napajanja sa radnog, na rezervni grejni kabl.

Grejanje poda hladnjača u zoni ispred i iza vrata minusnih komora

Poznatojedavazduhsadržiodređeniprocenatvlageidaseta vlaga lako kondenzuje na veoma hladnim površinama. Kada se otvore vrata minusne komore, ledeni vazduh iz nje izlazi u predprostor i rashlađuje pod u zoni ispred vrata. Sa druge strane, vazduh iz predprostora koji sadrži veći procenat vlage, ulazi u komoru i u dodiru sa ledenim površinama poda i okolnih predmeta, trenutno kondenzuje i ledi sadržanu vlagu. To dovodi do stvaranja tankog filma poledice ispred i iza vrata na ulazu u minusnu komoru.

Da bi se to sprečilo, radi se podno grejanje dela poda ispred i iza vrata minusne komore, gde se termostatskom regulacijom održava temperatura u malom plusu, tek tolika da ne može doći do zaleđivanja. Ovo je relativno mala investicija kojom se omogućava lako i bezbedno kretanje osoblja i vozila tokom obavljanja svakodnevnih poslova na unošenju i iznošenju robe.

Grejanje poda hladnjače

Grejanje okvira vrata minusnih komora

Da bi se omogućilo održavanje niske temperature u minusnim komorama, osnovni uslov je da vrata tih komora dobro zaptivaju. Pošto gumena zaptivka vrata direktno naleže na okvir vrata, čitavim obimom, usled niske temperature u komori koja rashlađuje i okvir vrata te uzrokuje kondenzovanje vlage iz vazduha, bez adekvatne zaštite, došlo bi do zamrzavanja te vlage i na spoju sa gumenom zaptivkom.

To bi izazvalo blokiranje i nemogućnost otvaranja vrata. Znajući za tu pojavu, proizvođači vrata, već u proizvodnji ugrađuju grejne kablove u okvir vrata. U slučaju oštećenja, ili pregorevanja, ovi kablovi se lako mogu zameniti adekvatnim drugim grejnim kablovima.

Za sve dodatne informacije u vezi grejanja u hladnjačama, budite slobodni da nas kontaktirate

AKCIJA!

20% popusta na sve radijatore!

Akcija traje od 06.09.2023. do 31.12.2023..

Opširnije >